Info@setnic-co.com

اخبار

نصب باتری های نمکی 110V/80Ah در مترو تهران
۲۸ آذر ۱۳۹۴
یرای اولین بار باتری های صنعتی نمکی فیام مدل 110V/80Ah با موفقیت جایگزین 90 سل باتریهای نیکل کادمیوم ( Ni-CAD) قدیمی گردید. بدیهی است بدلیل عدم نیاز به هرگونه الکترولیت مایع و نگهداری های دوره ای ، راندمان بالا ، حذف سیستم های خنک کننده ، هزینه های برق مصرفی و تجهیزات ضد انفجار مورد نیاز باتری خانه های قدیمی ....هزینه های زیادی که برای نگهداری باتری های قدیمی انجام میگردید با استفاده از این باتری ها هوشمند صفر میگردد.